Government

Bakit kailangan natin na lumahok sa pagkilos sa Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan

Bakit kailangan natin na lumahok sa pagkilos sa Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan

Ano ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan?

Ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan ay isang pampulitikang pakikibaka ng kababaihang pinagsasamantalahan at inaapi. Ito’y laban sa paghahari ng mga kaaway sa uri at sa pyudal at burges na pananaw sa mga babae.

Layon nitong bigkisin at pakilusin ang kababaihan para aktibong lumahok sa rebolusyonaryong pakikibaka.

Sa ngayon, ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan ay nakapaloob at nagsisilbi sa demokratikong rebolusyong bayan— ang armadong pagpapabagsak sa sistemang pinaghaharian ng imperyalismong US, malaking burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa para itayo ang isang tunay na malaya, demokratiko at maunlad na Pilipinas.

Sa pamamagitan lamang ng pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan mawawakasan ang pagsasamantala at pang-aapi sa sambayanang Pilipino, kabilang ang kababaihan.

Ang paglaya ng sambayanan sa paghahari ng tatlong salot ay isang higanteng hakbang tungo sa paglaya ng kababaihan sa mababa at aping kalagayan sa kasalukuyang lipunan.

Sa susunod na yugto ng sosyalistang rebolusyon, ibayong malilikha ang mga kundisyon para sa pagtatamo ng pantay na katayuan ng babae at lalaki. Higit pang nahahawan ang daan para magamit ng kababaihan ang kanilang talino at kakayahan sa mas malawak at makabuluhang pag-ambag sa pag-unlad ng lipunan.

Ang kilusan ng kababaihan, bilang bahagi ng demokratikong rebolusyong bayan, ay nagsisilbi at napaiilalim sa makauring pakikibaka ng masang anakpawis, ang manggagawa at magsasaka.

Sa kanayunan, ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan ay nakapaloob at naglilingkod sa kilusang magsasaka. Sa paglahok ng mga babaeng magsasaka sa rebolusyong agraryo at iba pang pakikibaka ng uring magsasaka, napakikilos ang malaking pwersa para isulong ang demokratikong rebolusyong bayan at ang kilusan ng kababaihan.

Sa lunsod, ang kilusan ng kababaihan ay pangunahing bahagi ng at naglilingkod sa kilusang manggagawa. Ang nakararami sa mga babaeng tagalunsod ay manggagawa o mga asawa, kapatid o mga anak ng manggagawa. Siguradong kikilos sila para isulong ang pang–arawaraw na pakikibaka ng uring manggagawa.

Mula rito, mabilis nilang makikita ang pangangailangang lumahok sa demokratikong rebolusyong bayan.

Sa kabilang banda, kinikilala rin at aktibong sinusuportahan ng mga kilusan ng masang anakpawis ang kilusan ng kababaihan.

Sumusulong ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan o rebolusyonaryong kilusan ng kababaihan kapwa sa kanayunan at kalunsuran. Mahigpit ang ugnayan at pagtutulungan ng mga ito.

(Sipi mula sa Espesyal na Kurso sa Kilusang Kababaihan sa Kanayunan/ESKUM Kababaihan)

Lumahok sa pagkilos sa Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan!

Marso 8

2pm Liwasang Bonifacio 

4pm March to Mendiola

Ang tanong: Paano naging isang banta si Pres. Rodrigo Duterte sa karapatan at kapakananan ng ating mga kababaihan sa bansa?

Previous ArticleNext Article